עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
דגל ישראל 1

ניירות עמדה

האספה הכללית של עמותת ה- CFOs לקשרי ממשל ומשק

מתוך הפרוטוקול - על סדר היום –
עדכון על ועדת ההיגוי ועל ועדת הביקורת
סקירה על פעילות העמותה בשנה החולפת ועל תכנון פעולותיה לשנה הבאה
11/02/2015

טיוטת פניה לממונה על שוק ההון - בחירת העובד את הפנסיה - אוקטובר 2014

בשם עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש את עמדתנו בנושא.
מכתבנו זה מתייחס להבהרה שפרסמה המפקחת, הקובעת שיש להפעיל באופן מיידי את זכותו של כל עובד לבחור לא רק קרן ספציפית, אלא גם הסדר דמי ניהול המוצע לו. דא עקא, הסביבה הרגולטורית אינה בשלה למצב בו העובד בוחר את הקרנות שלו ואינו עושה זאת באמצעות מנהל הסדר של החברה.
21/10/2014

נייר עמדה בתגובה לטיוטת דו"ח הוועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי חוב בישראל - יולי 2014

למדנו רבות מעבודת הוועדה ומדו"ח הביניים המקיף שפורסם, וחלק מהמסקנות האירו והעירו לנו
רבות 7 לבקשת הוועדה לקבלת הערות הציבור לדו"ח הביניים, הרינו להעביר התייחסות למספר סוגיות
שעלו מבין שורות הדו"ח.
13/07/2014

טיוטת נייר עמדה הסדרי חוב לאחר המלצות ביניים - יוני 2014

בשם עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש לוועדה את תגובתנו לטיוטת הדו"ח, וזאת בהמשך לנייר שהוגש לוועדה לפני כשנה.
26/06/2014

נייר עמדה סעיף 302 לחוק החברות - מרץ 2014

אנו מתכבדים להסב את תשומת לבכם לסוגיית הצורך, שמכתיב סעיף 302 לחוק החברות, בהכנת דוחות חשבונאיים, סקורים או מבוקרים, באופן ייעודי לצורך חלוקת דיבידנד בחברות בנות של חברות רב לאומיות בישראל.
17/03/2014

נייר עמדה המשך חברות צוברות - דצמבר 2013

בהמשך לנייר העמדה הראשוני בנושא שהוגש בנובמבר נתבקשנו להמשיך ולבחון כמה
נושאים הנוגעים להמלצות.
1/12/2013

נייר עמדה חברות צוברות - נובמבר 2013

1/11/2013

סיכום עמדה בנושא ד"ח סולו - ספטמבר 2013

1/09/2013

נייר עמדה חוק ההסדרים - יוני 2013

10/06/2013

נייר עמדה - מבחנים לחלוקת דיבידנד - ינואר 2013

להלן התייחסות לעקרונות תיקון החקיקה המתהווה בקשר עם מבחני חלוקת דיבידנד, כפי שנמסרו לנו בישיבה עם נציגי רשות ניירות הערך מתאריך ה- 8 לינואר 2013
5/02/2013

נייר עמדה - תקן 35

הצעה לתקן חשבונאות מספר 35: מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

31/01/2013

נייר עמדה מפת הדרכים של רשות ני"ע - דצמבר 2012

3/12/2012

נייר עמדה בתגובה לתזכיר החוק לתיקון החוק לעידוד השקעות הון

אנו מברכים על כל תוספת להכנסות המדינה, בפרט בתקופה כלכלית סוערת זו. ספציפית למתווה תזכיר החוק המוצע, אנו מציעים לשנות את הגדרת הכנסה צבורה כך שתחול על כל העודפים הפטורים עד לסוף 2012.
25/07/2012

נייר עמדה בנושא הצעת חוק החברות (תיקון מס' 20)

נייר עמדה זה טוען שיש לשקול לשנות את ההוראה מדיני ניירות ערך המחייבת פרסום פרטי השכר של מקבלי השכר הגבוה ביותר בחברות ציבוריות, אשר כיום אינה מפרידה בין שכר בפועל ובין תגמול "תיאורטי". בכך תיקון מס' 20 לחוק החברות מעוות את הנתונים וגורם ל'תחרות' בין החברות והמנהלים על גובה השכר, ולכן לא רק שלא משיג את מטרתו להוריד את שכר הבכירים, אלא גורם אף להעלותו.
10/07/2012

נייר עמדה לטיוטת דוח ממשל תאגידי, מרץ 2012

1/03/2012

נייר עמדה לשולחן העגול לפיתוח אזורי כלכלי

בהמשך לשני מפגשי השולחן העגול שקיים משרד התמ"ת להתמודדות צפויה עם המשבר הכלכלי העולמי שנתקיימו בחודש דצמבר האחרון: כמי שרואים בעובדים את המשאב החשוב ביותר בכל ארגון, ברצוננו להציג את העמדה הקוראת לשלב בין חמ"ת ובין התוכנית המקבילה שיושמה בגרמניה. פרטים נוספים בנייר העמדה.
25/01/2012

נייר עמדה בנושא הצעת חוק אכיפה מנהלית ברשות ההגבלים העסקיים

בנייר עמדה שהופץ לחברי ועדת הכלכלה של הכנסת ולממונה על הגבלים עסקיים נטען כי מתן סמכויות כה נרחבות לחקור, לתבוע, ולחרוץ את דינו של אדם כפי שמוצע בהצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14) (עיצום כספי), התשע"ב - 2011 מהווה תקדים מסוכן ושההליך המוצע מפר את עיקרון הפרדת הרשויות ויוצר ריכוז כוח עודף של הרגולטור כנגד עובדים ונושאי משרה בתאגידים.
23/01/2012

נייר עמדה בנושא הצעת חוק אכיפה מנהלית ברשות ההגבלים העסקיים, ינואר 2012

במדינה דמוקרטית מתן סמכויות כה נרחבות לחקור, לתבוע, ולחרוץ את דינו של אדם בסכומים
כה גבוהים )סמכות מעין שיפוטית(, כולל מתן פומבי לאמור, הינה חסרת תקדים. ההליך המוצע מפר את
עיקרון הפרדת הרשויות ויוצר ריכוז כוח עודף של הרגולטור כנגד עובדים ונושאי משרה בתאגידים.
1/01/2012

נייר עמדה בנושא מיסוי דיבידנד בין חברות

בנייר העמדה שנמסר לבכירים ברשות המיסים עולה טענה שהתיקון המוצע גורם לעיוות מס שעומד בסתירה לעקרונות שיטת המס הנהוגה בישראל.
אנו מבקשים לתקן את סעיף 94ב' ולהחילו גם על מי שמכירת מניות מתחייבת במס בידיו לפי פרק ב' לפקודה.
14/12/2011

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אימוץ IFRS)

בתזכיר שהופץ לראש רשות המסים ולממונה על הכנסות המדינה עולים נושאים רבים החסרים בהצעות לתיקון פקודת מס הכנסה.
הגשת התזכיר בנוסחו הנוכחי תגרום לחקיקה חסרה וכתוצאה מכך תוביל לאי ודאות בקרב החברות העסקיות, גדולה יותר מזו בה המשק פועל כיום, במסגרת הוראת השעה.
5/12/2011
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד