עמותת ה- GO CFOs לקשרי ממשל ומשק
קשרי ממשל_

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
דגל ישראל 1

ניירות עמדה

      נייר עמדה - בקשה לדחיית פרויקט חשבוניות לישראל מעל 25 אלף ש"ח 14.9.23

 

      נייר עמדה - תקציב המדינה מדכא צמיחה לטווח הקצר והארוך 24.5.23

 

       נייר עמדה בתגובה לטיוטת התוכנית הכלכלית - תקציב המדינה 27.2.23

      הגבלת שימוש באמצעי תשלום מס"ב לחשבון בנק על שם סוכן מכס 21.09.22

 

      נייר עמדה בנושא סעיף 85 א' לפקודה 09.03.22

 

      נייר עמדה בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי 03.03.22

 

      נייר עמדה בתגובה לקול קורא 2&1 Pillar של פרויקט הבפס 20.01.22

 

      נייר עמדה הרחבת מנגנון TaseUp לחברות בסקטורים מסורתיים 26.10.21

 

      נייר עמדה חוק ההסדרים תשלום 30% מהשומה במידי ועדת הכספים 19.09.21

 

      נייר עמדה - חוק ההסדרים, התאמות פיסקאליות  29.07.21

 

      נייר עמדה - חוק ההסדרים, שינויים מבניים  29.07.21

 

      נייר עמדה - תשלום מסים לפי שומה, תזכיר חוק מיסוי רווחי משאבי טבע  01.07.21

 

      נייר עמדה - הנגשת דוחות כספים 24.06.21

 

      נייר עמדה - עובדים זרים לתעשייה 21.06.21

 

      נייר עמדה ממשל תאגידי בחברות שאין בהן בעל שליטה 12.04.21 

 

     נייר עמדה - דרישות הדיווח של הלמ"ס מהחברות במשק 24.03.21

 

    מכתב למפקח על הבנקים- נושאים לקידום במגע בין הבנקים למשק 13.02.21

 

    מכתב ליועצת המשפטית של הכנסת תשלום מסים לפי שומה 20.01.21

 

    נייר עמדה לאוצר תשלום מסים לפי שומה 20.01.21

 

    מכתב למפקח על הבנקים בהמשך למפגש  05.01.21

 

   הערות להצעת חוק השבת מקדמות מס 17.06.20

 

  מכתב לרשות שוק ההון אכ_ע מעודכן   15.06.20

 

  מכתב לשר הפנים ארנונה 01.06.20

 

  נייר עמדה מענק עידוד תעסוקה קורונה 31.05.20

 

  מכתב לשר הבריאות אדלשטיין  26.05.20

 

  מכתב בנושא תקנות פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח בגין החלת 08.05.20

 

  מכתב למשה בר סימן טוב  30.04.20 

 

  מכתב שישי התמודדות כלל משקית קורונה  21.04.20

 

   תגובה לתקנות הנחה בארנונה לעסקים 14.04.20

 

  מכתב לבנק ישראל שיקים חוזרים  07.04.20

 

  מכתב לרשות המסים קורונה 24.03.20

 

  מכתב שני התמודדות כלל משקית קורונה 17.03.20 

 

  עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל יצאה בנייר עמדה מתעדכן המחדד את צרכי החברות 09.03.20

 

  מכתב התמודדות כלל משקית קורונה 09.03.20

 

נייר עמדה חשבוניות מעל 5000 שח 08.03.20


מכתב עצירת קווי תעופה אזרחית לארהב 08.03.20


מכתב לרשות מקדמות שנת מס חריגה 16.02.20
   

  מכתב לרשות המסים עמדות חייבות בדיווח 09.12.19

 

  מכתב לרשות המסים הוצאות עודפות 23.10.19

 

  מכתב לרשות המסים הנחיות למערכת הבנקאית ללא עדכון נישומים 26.09.19

 

  מכתב לרשות המסים בקשה לדחיית תחולת טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות 28.07.19

 

מכתב לרשות המסים עמדות חייבות בדיווח 09.02.19

  

 

 

נייר עמדה בנושא מיסוי דיבידנד בין חברות

בנייר העמדה שנמסר לבכירים ברשות המיסים עולה טענה שהתיקון המוצע גורם לעיוות מס שעומד בסתירה לעקרונות שיטת המס הנהוגה בישראל.
אנו מבקשים לתקן את סעיף 94ב' ולהחילו גם על מי שמכירת מניות מתחייבת במס בידיו לפי פרק ב' לפקודה.
14/12/2011

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אימוץ IFRS)

בתזכיר שהופץ לראש רשות המסים ולממונה על הכנסות המדינה עולים נושאים רבים החסרים בהצעות לתיקון פקודת מס הכנסה.
הגשת התזכיר בנוסחו הנוכחי תגרום לחקיקה חסרה וכתוצאה מכך תוביל לאי ודאות בקרב החברות העסקיות, גדולה יותר מזו בה המשק פועל כיום, במסגרת הוראת השעה.
5/12/2011

הצעות לדיון בנושא קיצור הדוחות הכספיים

בתגובה לקול קורא שפרסמה רשות לניירות ערך מציע פורום CFO מספר דרכים לייעל את הדוחות הכספיים כך שהיקפם לא יעלה על 50-70 עמודים, כמקובל באירופה וארה"ב.
30/10/2011

נייר עמדה בנושא העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת בעלות על קופת גמל

נייר העמדה שנמסר למנהל רשות המיסים מתייחס לחוזר מ"ה 06/2011 בעניין הדרישה להודעה 60 יום מראש על העברת העובדים.
אנו מציעים כי הדיווח יהיה 90 יום לאחר העברת העובדים בפועל, ויכלול דיווח מלא הכולל את הנתונים העדכניים הנוגעים ליתרות כספי הפיצויים בקופות.
30/09/2011

הערות לטיוטת מתווה חקיקה של הרשות בנושא דוח סולו

בפנייה לרשות ניירות ערך אנו מציעים להמשיך ולדווח במתכונת הקיימת של תקנה 9 ג', ולחייב את החברות המדווחות לספק מידע נדרש שחסר כיום, וכל זאת - במתכונת של דוח סולו שיכלל מחוץ למסגרת הדוחות הכספיים, וכפועל יוצא מחוץ למסגרת ההוראות הנוקשות של כללי ה- IFRS, שאינן משרתות את צרכני המידע השונים.
כך תבוא על פתרונה בעיית האחידות בדיווח וכך כל צרכני המידע ימצאו את מבוקשם.
31/08/2011

הערות לטיוטת מתווה חקיקה בנושא דוח דיון וניתוח של ההנהלה

31/08/2011

הערות לטיוטת מתווה חקיקה של הרשות בנושא פרק המימון והנזילות

31/08/2011

נייר עמדה בנושא מודל הטבות לחיסכון פנסיוני על פני מעגל חיים

נייר העמדה הוגש לפרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ועוסק בהצעת פתרון לבעיית החיסכון הפנסיוני באמצעות הצעת מודל הטבות לחיסכון פנסיוני על פני מעגל חיים
27/06/2011

טיוטת מתווה חקיקה של הרשות בנושא פרק גורמי סיכון

טיוטת מתווה חקיקה בעניין פרק גורמי סיכון. פרויקט שיפור הדוחות הינו יוזמה מבורכת של הרשות, שאמורה להקל על קוראי הדוחות את ההתמצאות וההבנה, לאור המידע הרב הכלול בדוחות ומורכבותם. אנו אף מברכים על הרצון לרכז ולארגן נכון יותר את המידע הניתן בדוחות השונים לגבי גורמי הסיכון המשפיעים על התאגידים.
30/05/2011

הערות לטיוטת מתווה חקיקה של הרשות בנושא דוח ממשל תאגידי

7/04/2011

נייר עמדה בנושא תוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני

להלן נייר עמדה בנושא תוכנית אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שמטרתה הגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, ובמיוחד לנושא מתן זכות בחירת סוכן ללקוח - עובד שכיר.
התוכנית המוצעת עלולה להוביל לכשל שוק של חוסר יתרון לגודל שבסופו של דבר יגרור תנאים טובים פחות לעובדים, ללא שיפור האיכות, וכן עלייה בעלויות ההעברות הכספיות לקופות באופן מהותי ושלא לצורך.
18/01/2011

טיוטת ההנחיה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי

4/11/2010

חידוש האיזון הכלכלי בכדי למנוע את השחיקה המתמשכת בעידוד המו"פ בישראל

בנייר העמדה אנו מפרטים מהן הסיבות לכך שבעשור האחרון חלה שחיקה מתמשכת באפקטיביות של חוק המו"פ במימוש מטרותיו, ומסבירים מדוע חברות ישראליות רבות מחליטות שלא לקבל מענקי מו"פ ואף מעתיקות את פעילויות המחקר, הפיתוח והייצור שלהן מחוץ לישראל למדינות אחרות משיקולי עלות-תועלת.
13/09/2010

עידוד פעילותן של החברות הרב-לאומיות וההשקעות הזרות בישראל

26/07/2010

נייר עמדה מיסוי דו שלבי

בנייר מפורטות שתי הצעות בנושא מיסוי חלוקות מרווחי שערוך והפחתות הון, לרבות הקשיים של כל אחת מהן. יש להתייחס לרכישה של מניות על ידי חברה מבעלי מניותיה שאופייה חלוקה, כאל חלוקה רגילה (כפי שיפורט להלן) וכאשר אופי רכישת המניות אינו חלוקה מדובר באירוע מס הוני של בעלי המניות.
16/05/2010

נייר עמדה בנושא עידוד השקעות הון ועידוד מו"פ

נייר העמדה שהוצג בפני הוועדה הממשלתית לבחינת מדיניות עידוד השקעות ההון בישראל בראשות מנכ"ל משרד האוצר חיים שני ומנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי.

28/04/2010

תזכיר חוק סמכויות רשות ניירות ערך

22/04/2009

נייר העמדה בנושא: המאבק בחשבוניות הפיקטיביות

4/09/2008

נייר עמדה בנושא: הפורמה המוצעת במס

30/06/2008

נייר העמדה בנושא השלכות המס הנגזרות מאימוץ תקני ה-IFRS

10/01/2008
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד